Cennik

NAPRAWA URZĄDZEŃ DUŻEGO AGD

  • Naprawa pra­lek, pie­kar­ni­ków, płyt cera­micz­nych 150 zł (+ koszt ewen­tu­al­nych czę­ści, w więk­szo­ści przy­pad­ków cał­ko­wite koszty napraw z czę­ściami zamy­kają się w oko­li­cach 180-230 zł)
  • Naprawa zmy­wa­rek 170 zł (+ koszt ewen­tu­al­nych czę­ści)
  • Naprawa pie­kar­ni­ków marki Sam­sung oraz pie­kar­ni­ków zaawan­so­wa­nych (z dodat­ko­wymi funk­cjami np. mikro­fala, kon­wek­cyjno-parowe lub z funk­cją pary) 180 zł (+ koszt ewen­tu­al­nych czę­ści)
  • Naprawa zmywarek Samsung 190 zł (+ koszt ewentualnych części)

WYMIANA ŁOŻYSK W PRALKACH

  • Wymiana łożysk w pralkach ładowanych od góry Electrolux, AEG, Polar, Whirlpool 250-280 zł (koszt całkowity już z częściami)
  • Wymiana łożysk w pralkach ładowanych od góry innych marek oraz w pralkach ze zbiornikiem skręcanym (występuje taki w Amice, Samsungu oraz niektórych modelach pozostałych marek) 300-350 zł (koszt całkowity już z częściami)
  • Wymiana łożysk w pralkach ze zbiornikiem zgrzewanym 500-550 zł (koszt całkowity już z częściami)

Masz wątpliwości jaki zbiornik ma Twoja pralka? Wyślij do nas zapytanie ze zdjęciem tabliczki znamionowej — sprawdzimy to dla Ciebie!

DIAGNOZA

  • Decy­zja czy urzą­dze­nie napra­wiać należy do Cie­bie. Jeżeli zde­cy­du­jesz się zakoń­czyć na samej dia­gno­zie jej koszt wynosi 70 zł. Dia­gnoza jest odpłatna jedy­nie przy rezy­gna­cji z naprawy np. jeśli po przy­je­ździe ser­wi­santa usterka okaże się poważna.

DOJAZD

  • Ser­wis urzą­dzeń świad­czymy z dojaz­dem do domu klienta. Na tere­nie Kra­kowa brak jest dodat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych z dojaz­dem — jest on już uwzględ­niony w wyżej poda­nych cenach usług. Jedy­nie przy doje­ździe poza Kra­ków jest doli­czana dopłata w zależ­no­ści od odle­gło­ści.
Powyż­szy cen­nik doty­czy więk­szo­ści przy­pad­ków. Nato­miast w mniej typo­wych sytu­acjach lub w przy­padku zgło­sze­nia więk­szej ilo­ści urzą­dzeń koszty naprawy usta­lane są indy­wi­du­al­nie.
Cen­nik ma cha­rak­ter infor­ma­cyjny i nie sta­nowi oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywil­nego. Szcze­gó­łową wycenę poda­jemy po wyko­na­niu dia­gnozy urzą­dze­nia. 
Zamknij menu