Cennik

Poniż­szy cen­nik służy zobra­zo­wa­niu prze­cięt­nych kosz­tów naprawy, takich, które naj­czę­ściej się zda­rzają. Dokładna wycena jest już poda­wana przez ser­wi­santa na miej­scu po zdia­gno­zo­wa­niu urzą­dze­nia, po jej akcep­ta­cji napra­wiamy, w innym razie można zakoń­czyć usługę na samej dia­gno­zie.

Rów­nież w mniej typo­wych sytu­acjach lub w przy­padku zgło­sze­nia więk­szej ilo­ści urzą­dzeń koszty naprawy usta­lane są indy­wi­du­al­nie.

NAPRAWA URZĄDZEŃ DUŻEGO AGD

 • Pralki 150 zł + części
 • Pralko-suszarki 180 zł + części
 • Suszarki do ubrań 250 zł + części
 • Zmywarki 180 zł - 200 zł + części
 • Piekarniki 150-200 zł + części
 • Płyty elektryczne ceramiczne 150 zł + części

W większości napraw można założyć, że koszt części zamyka się poniżej 100 zł.

WYMIANA ŁOŻYSK W PRALKACH

pralki ładowane od przodu (klasycznie)

 • Pral­ki ze zbior­ni­kiem skrę­ca­nym (m.in. w pralkach marki Amica i Samsung) 300-350 zł, koszt cał­ko­wity już z czę­ściami
 • Pral­ki ze zbior­ni­kiem zgrze­wa­nym 200 zł + koszt nowego zespołu piorącego

pralki ładowane od góry

 • Pral­ki marek Elec­tro­lux, AEG, Polar, Whirl­pool 250-290 zł, koszt cał­ko­wity już z czę­ściami
 • Pral­ki pozo­sta­łych marek 300-350 zł, koszt cał­ko­wity już z czę­ściami

Masz wątpliwości, jaki zbiornik ma Twoja pralka? Wyślij do nas zapytanie ze zdjęciem tabliczki znamionowej — sprawdzimy to dla Ciebie!

DIAGNOZA

 • Decy­zja czy urzą­dze­nie napra­wiać należy do Cie­bie. Jeżeli zde­cy­du­jesz się zakoń­czyć na samej dia­gno­zie, jej koszt wynosi 80 zł. Dia­gnoza jest odpłatna jedy­nie przy rezy­gna­cji z naprawy np. jeśli po przy­je­ździe ser­wi­santa usterka okaże się poważna.

DOJAZD

 • Ser­wis urzą­dzeń świad­czymy z dojaz­dem do domu klienta. Na tere­nie Kra­kowa brak jest dodat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych z dojaz­dem — jest on już uwzględ­niony w wyżej poda­nych cenach usług. Jedy­nie przy doje­ździe poza Kra­ków jest doli­czana dopłata w zależ­no­ści od odle­gło­ści.

Cen­nik ma cha­rak­ter infor­ma­cyjny i nie sta­nowi oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywil­nego. Szcze­gó­łową wycenę poda­jemy po wyko­na­niu dia­gnozy urzą­dze­nia. 

Zamknij menu